کویل بازکن

کویل باز کن طراحی و ساخت در ظرفیت های مختلف قطر داخلی کویل از ۴۵۰ میلیمتر قطر خارجی کویل تا ۱۵۰۰ میلیمتر وزن کویل تا ۱۵۰۰۰ کیلو گرم با زیر سری و بدون زیر سری با موتور و بدون موتور با کنترل دور و بدون کنترل دور

ادامه