جیگ و فیکسچر

طراحی و ساخت انواع جیگ و فیکسچر جیگ و قیکسچر های خط تولید جیگ و فیکسچر های جوشکاری جیگ و فیکسچر های مونتاژ جیگ و فیکسچر های کنترلی
jig-fixture-500x500a
jig-fixture-500x500
images