کویل بازکن

کویل بازکن

کویل باز کن

طراحی و ساخت

در ظرفیت های مختلف

قطر داخلی کویل از ۴۵۰ میلیمتر

قطر خارجی کویل تا ۱۵۰۰ میلیمتر

وزن کویل تا ۱۵۰۰۰ کیلو گرم

با زیر سری و بدون زیر سری

با موتور و بدون موتور

با کنترل دور و بدون کنترل دور

کویل بازکن
کویل بازکن